Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van Primera Heerlerheide V.O.F., gevestigd te Heerlerheide. Versie geldig vanaf 01-06-2017.

 

1. Algemeen

2. Levering

3. Prijzen

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

5. Gegevensbeheer

6. Garantie en conformiteit 

7. Aanbiedingen

8. Overeenkomst

9. Afbeeldingen en specificaties 

10. Overmacht 

11. Aansprakelijkheid

12. Eigendomsvoorbehoud 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Primera Heerlerheide V.O.F. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Primera Heerlerheide V.O.F. Op verzoek zenden we u een schriftelijk exemplaar. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Primera Heerlerheide V.O.F. behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Primera Heerlerheide V.O.F. erkend.

1.4 Primera Heerlerheide V.O.F. garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Primera Heerlerheide V.O.F. bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen een maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Primera Heerlerheide V.O.F. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Primera Heerlerheide V.O.F. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW (Lectuur 6% BTW). 

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Primera Heerlerheide V.O.F. heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Primera Heerlerheide V.O.F. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor de klant. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Primera Heerlerheide V.O.F. er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangt van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor: 

- Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.

- Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. 

- Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

- Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in verband met hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

- Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

- De levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Primera Heerlerheide V.O.F., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Primera Heerlerheide V.O.F. Primera Heerlerheide V.O.F. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 

5.2 Primera Heerlerheide V.O.F. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorgt voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Primera Heerlerheide V.O.F. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

 

6. Garantie en conformiteit 

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Primera Heerlerheide V.O.F.) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Primera Heerlerheide V.O.F. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Primera Heerlerheide V.O.F. schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Primera Heerlerheide V.O.F. gegrond worden bevonden, zal Primera Heerlerheide V.O.F. naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Primera Heerlerheide V.O.F. en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Primera Heerlerheide V.O.F.) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Primera Heerlerheide gedekt bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Primera Heerlerheide V.O.F. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 

6.5 Primera Heerlerheide V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Primera Heerlerheide V.O.F. in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten pareren en/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Primera Heerlerheide en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Primera Heerlerheide V.O.F. zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Primera Heerlerheide V.O.F. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

7.4 Aanbiedingen van Primera Heerlerheide V.O.F. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Primera Heerlerheide V.O.F. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Primera Heerlerheide V.O.F. en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Primera Heerlerheide op haalbaarheid is beoordeeld. 

8.2 Primera Heerlerheide behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Primera Heerlerheide V.O.F. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

 

10. Overmacht

10.1 Primera Heerlerheide V.O.F. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Primera Heerlerheide V.O.F. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

10.3 Primera Heerlerheide V.O.F. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Primera Heerlerheide V.O.F. gehouden enige boete of schade vergoeding te betalen.

10.4 Indien Primera Heerlerheide V.O.F. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Primera Heerlerheide V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Primera Heerlerheide V.O.F. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Primera Heerlerheide V.O.F. zolang de afnemer de vorderingen van Primera Heerlerheide V.O.F. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer d vorderingen van Primera Heerlerheide V.O.F. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 

12.2 De door Primera Heerlerheide V.O.F. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Primera Heerlerheide V.O.F. of een door Primera Heerlerheide V.O.F. aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Primera Heerlerheide V.O.F. haar eigendomsrechten wilt uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.  

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Primera Heerlerheide V.O.F. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zakten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Primera Heerlerheide V.O.F. 

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Primera Heerlerheide V.O.F. en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Heerlen kennis, tenzij Primera Heerlerheide V.O.F. er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

 


voorwaarden en uitleg per prepaid tegoed kaart


Voorwaarden Battle.net Blizzard Entertainment €20

Blizzard account en internetverbinding vereist. Deze kaart wordt verkocht aan jou namens Blizzard Entertainment SAS. De waarde van deze kaart kan alleen aan een Blizzard-tegoed worden toegevoegd en hiervoor is een Blizzard-account nodig welke onderhevig is aan aanvaarding van de Blizzard Licentie Overeenkomst voor eindgebruikers en de verkoopvoorwaarden. Je moet meerderjarig zijn om Blizzard-tegoed te gebruiken. Blizzard-tegoed kan worden gebruikt om verschillende Blizzard diensten aan te kopen. Restitutie en uitwisseling uitgesloten. © 2017 Blizzard Entertainment, Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle benoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Blizzard-tegoed is de nieuwe naam voor Battle.net-tegoed.

 

Verzilver

1. Ga naar blizzard.com/code

2. Creëer een GRATIS Blizzard-account. Als je al een account hebt, log dan in.

3. Voer de code in.

 4. Jouw Blizzard-tegoed is nu opgeladen en klaar voor gebruik. Je kan het tegoed spenderen aan jouw Blizzard game naar keuze.


Voorwaarden Facebook €10/€20

Deze kaart mag op Facebook alleen gebruikt worden door personen van 13 jaar en ouder. Om deze kaart in gebruik te nemen ga je naar www.facebook.com/giftcards/redeem. Toegang tot het Internet is hiervoor een vereiste (extra kosten kunnen geheven worden). De volledige waarde van deze kaart wordt op het moment van het invoeren van de PIN-code in mindering gebracht. Het is niet mogelijk de waarde van de kaart in delen te gebruiken. Deze kaart is niet inwisselbaar voor contant geld en kan ook niet geretourneerd worden voor terugbetaling in contanten, geruild worden of worden doorverkocht (tenzij toegestaan door de wet). De datum van uitgifte van deze kaart is de datum van aankoop, zoals weergegeven op het aankoopbewijs. Voor verloren, gestolen, beschadigde kaarten of voor kaarten die zonder toestemming zijn gebruikt zal geen vergoeding of krediet worden verstrekt. Op het gebruik van deze kaart zijn de Facebook Betalingsvoorwaarden van toepassing, deze voorwaarden zijn te vinden op www.facebook.com/payments_terms. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving en voorzover toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze kaart wordt uitgegeven door Facebook Payments Inc.

 

Verzilveren

Om je Facebook Gift Card in te wisselen:

1. Ga naar www.facebook.com/giftcards/redeem.

2. Volg de gebruiksinstructies.

3. Vul de verkregen PIN-code in wanneer hierom gevraagd wordt.


Voorwaarden Google Play €15/€25/€50

Algemene voorwaarden: Cadeaubon uitgegeven door Google Commerce Limited (GCL). Geldig voor personen vanaf 13 jaar, woonachtig in Nederland. Voor activering en gebruik is een Google Payments-account en internettoegang noodzakelijk. Alleen bruikbaar voor aankoop van Google Play-tegoed, dat alleen kan worden gebruikt voor aankopen op Google Play. Niet bruikbaar voor hardware en abonnementen, tenzij specifiek vermeld (zie hiervoor de volledige voorwaarden). Andere beperkingen op aankopen kunnen worden toegepast. Geen gebruikskosten of vervaldatum. Terugbetaling van aankooptransacties geschiedt door creditering van het Google Play-saldo voor Cadeaubonnen voor toekomstig gebruik. Cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld of andere cadeaubonnen, kan niet worden opgewaardeerd, kan niet worden gecombineerd met tegoed anders dan Google Play-tegoed, kan niet worden doorverkocht, geruild of overgedragen voor iets van waarde, tenzij wettelijk vereist. De limieten van Google Payments zijn van toepassing. Bij aankoop wordt men eigenaar van de Cadeaubon en draagt men het risico van verlies of ongeautoriseerd gebruik. Ga daarom zorgvoldig om met de Cadeaubon. Een Google Payments-account kan worden opgeschort of beëindigd bij verdenking van fraude. Zie play.google.com/nl-card-terms voor de volledige voorwaarden. Voor hulp ga naar support.google.com/googleplay/go/cardhelp. © 2015 Google Commerce Limited. Alle rechten voorbehouden 

  

Verzilveren

Cadeaubon inwisselen via internet: 

1. Ga naar play.google.com/inwisselen.

2. Voer de verkregen code van de cadeaubon in.

3. Begin met winkelen. De waarde van uw cadeaubon wordt toegevoegd aan uw Google Play-tegoed.

 

Cadeaubon inwisselen via een Android-telefoon of -tablet. 

1. Start de Google Play Store-app op uw Android-telefoon of -tablet.

2. Selecteer Inwisselen.

3. Voer de verkregen code van de cadeaubon in. 

4. Begin met winkelen. De waarde van uw cadeaubon wordt toegevoegd aan uw Google Play-tegoed.


Voorwaarden Netflix €15/€25

Cadeaubons kunnen worden ingewisseld voor een Netflix-abonnement in alle landen waar de Netflix-service wordt aangeboden in Europa. Een nieuw of bestaand Netflix-account is vereist en dit is op zijn beurt onderhavig aan de voorafgaande aanvaarding van de licentie en gebruiksvoorwaarden, alsook de beschikbaarheid van compatibele software, hardware en een interverbinding (wat tevens extra kosten kan inhouden). Om een Netflix-account te openen, moet je minstens 18 jaar oud of meerderjarig zijn in je rechtsgebied. Cadeaubons kunnen worden ingewisseld op www.netflix.nl/cadeau. De maandelijkse lidmaatschapskosten zijn gebaseerd op het door jou gekozen abonnement. Deze kaart kan slechts eenmaal worden gebruikt. De geldwaarde ervan wordt volledig bijgeschreven op je Netflix-account van zodra de kaart is ingewisseld. Cadeaubonnen worden niet terugbetaald (in geld of anderszins), behalve voor zover dit is vereist door de toepasselijke wetgeving. Er kunnen beperkingen gelden voor combinaties met andere aanbiedingen. Het risico van toevallig verlies, vernietiging of beschadiging gaat over op de koper na aankoop van de kaart door de koper. Netflix is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of onbevoegd gebruik van cadeaubons. In het geval  dat een cadeaubon niet functioneert, is de enige mogelijkheid tot verhaal de vervanging van deze cadeaubon. De volledige voorwaarden zijn van toepassing. Je kunt deze raadplegen op www.netflix.nl/cadeauvoorwaarden. Kaart uitgegeven door Netflix International B.V. 

 

Verzilveren:

1. Ga naar www.netflix.nl/cadeau.

2. Voer de verkregen pincode in.


Voorwaarden Nintendo eShop Card

Gebruik deze Nintendo eShop Card om jouw Nintendo Points of Nintendo eShop-tegoed aan te vullen.

1. Om deze Nintendo eShop Card in te wisselen dien je te beschikken over een Wii U, Wii, Nintendo DSi, Nintendo Dsi XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL of Nintendo 2DS, een winkelaccount op het betreffende systeem en een draadloze breedbandinternetverbinding. Voor het inwisselen gelden de algemene voorwaarden voor de betreffende winkelaccount en het inwisselen is afhankelijk van de beschikbaarheid van de respectieve dienst in het land van inwisseling. Als je nog geen 18 jaar bent, dient je ouder of voogd deze algemene voorwaarden te lezen en akkoord te bevinden. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden van de verschillende winkeldiensten op ms.nintendo-europe.com/terms/ Kijk voor informatie over de Nintendo eShop Card op www.nintendo.eu.

2. Deze kaart:

(a) kan uitsluitend worden gebruikt in combinatie met Nintendo-systemen die zijn bedoeld voor distributie in de EER en Zwitserland, en moet worden ingewisseld in landen waar dezelfde valuta als de kaart wordt gebruikt. 

(b) kan slechts één keer worden ingewisseld en uitsluitend voor de volledige waarde. De waarde van deze kaart kan niet worden verdeeld over verschillende Nintendo-systemen of verschillende winkelaccounts. 

(c) kan niet worden doorverkocht, geruild, gerestitueerd of op andere wijze ingewisseld voor contant geld.

(d) zal niet door Nintendo of je detailhandelaar worden vervangen bij verlies, diefstal of indien deze anderszins zonder je toestemming is gebruikt.

3. Volg in alle gevallen de instructies op het scherm, verwijder de zilverkleurige strip of deze kaart wanneer je daartoe wordt geïnstrueerd en voer de getallen nauwkeurig conform de instructie in.

 

Verzilveren: 

Stap 1: Open de Nintendo eShop door op de ‘oranje winkeltas’ te klikken (Dit kan benoemd zijn als Puntenmenu, Add Nintendo DSi Points of Tegoed aanvullen).

Stap 2: Klik in het linkermenu op tegoed.

Stap 3: Druk op Tegoed aanvullen met een Nintendo eShop Card.

Stap 4: Voer jouw digitale Nintendo Code.

Stap 5: Druk nu op 'Oke' om het tegoed aan je account toe te voegen.


Voorwaarden Playstation €10/€20/€50

Deze voucher met code is uitgegeven oor Sony NetworkEntertainment Europe Limited en is uitsluitend inwisselbaar bij de uitgevende instelling door gebruikers van 18 jaar of ouder met een Sony Entertainment Network (SEN) master-account (voorheen bekend als PlaystationNetwork master-account) geregistreerd in Nederland, om een SEN portefeuille vol te storten. SEN accounts zijn onderworpen aan de SEN Algemene Servicevoorwaarden / Gebruikersovereenkomst. SEN portefeuille tegoeden kunnen door gebruikers die een SEN master-account hebben dat geregistreerd is in Nederland, worden gebruikt voor betaling van diensten en producten uit de PlaystationStore. Een Playstation 3, PSP (PlaystationPortable), Playstation Vita, PS4-systeem of een ander Sony compatibel systeem is vereist alsmede breedband, Wi-Fi of 3G internetverbinding (afhankelijk van uw Sony systeem). Gebruiker is verantwoordelijk voor de aansluitkosten van internet. Deze voucher is niet inwisselbaar voor cash geld en kan niet doorverkocht of anderszins ingewisseld worden. hij wordt niet vervangen bij verlies, diefstal, of ander gebruik zonder uw toestemming en is geldig voor eenmalig gebruik. Hij verloopt 12 maanden na aankoopdatum. Voor volledige voorwaarden ga naar www.sonyentertainmentnetwork.com/legal. 

 

Verzilveren:

1. Maak je eigen Sony Entertainment Network account aan op eu.playstation.com/registration.

2. Meld je aan voor de PlayStation®Store of onze online winkel.

3. Selecteer de optie “Codes inlossen” (tik voor PS Vita eerst op het optiepictogram onder in het scherm).

4. Voer de twaalfcijferige vouchercode in en selecteer “Doorgaan”.

5. Volg de instructies op het scherm om de vouchercode in te lossen.


Voorwaarden Playstation 2.200 punten voor PS4

Deze voucher met code is uitgegeven door Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited en is uitsluitend in te lossen bij de uitgevende instelling door gebruikers van een SEN-account (voorheen bekend als PlayStationNetwork-account) geregistreerd in Nederland. Om vouchers met code in te lossen tegen content/services met een leeftijdsclassificatie van 18 jaar, moeten gebruikers een SEN master-account hebben en 18 jaar of ouder zijn. Overigens dienen gebruikers minimaal 7 jaar oud te zijn en indien jonger dan 18 toestemming van hun ouders te hebben. Extra leeftijdsbeperkingen kunnen gelden. SEN-accounts zijn onderworpen aan de Algemene Servicevoorwaarden van PSN, de Gebruiksvoorwaarden voor software en aan eventueel specifieke aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de content/services. Indien u deze voorwaarden niet wilt aanvaarden, koop deze voucher met code dan niet. Een Playstation 3, PSP (PlaystationPortable), PlaystationVita, Playstation 4-systeem of een compatibel Sony-systeem is vereist alsmede een breedband-Wi-Fi- of 3G-internetverbinding (afhankelijk van uw Sony-systeem). De gebruiker is verantwoordelijk voor de kosten van de internetverbinding. Online multiplayer-functionaliteit op Playstation 4 (indien van toepassing voor de relevante content/services) is uitsluitend beschikbaar voor gebruikers met een betaald PlaystationPlus-abonnement. Deze voucher met code is niet in te lossen voor contant geld en kan niet doorverkocht of anderszins ingelost worden. hij wordt niet vervangen bij verlies, diefstal, of ander gebruik zonder uw toestemming en kan slechts eenmalig gebruikt worden. Hij verloopt 12 maanden na aankoopdatum. Ga voor de volledige voorwaarden naar eu.playstation.com/legal. FIFA 18 voor PS4 (apart verkrijgbaar), alle game-updates, internetverbinding en EA-account vereist om te kunnen spelen. Vervalt 12 maanden na aankoopdatum.

 

Verzilveren:

1. Maak je eigen Sony Entertainment Network account aan op eu.playstation.com/registration of meld je aan bij een bestaand account.

2. Ga naar de PlaystationStore of onze online winkel.

3. Selecteer de optie ‘Codes inlossen’.

4. Voer de twaalfcijferige voucher code in en selecteer ‘Doorgaan’.

5. Volg de instructies op het scherm om de voucher code in te lossen.


Voorwaarden PlaystationPlus Lidmaatschap van 3 maanden / Lidmaatschap van 12 maanden

Deze voucher met code is uitgegeven door Sony Network Entertainment Europe Limited en is uitsluitend in te lossen bij de uitgevende instelling door gebruikers van 18 jaar of ouder met een SEN account (voorheen bekend als Playstation Network Account) geregistreerd in Nederland. Gebruikers meoten minstens 7 jaar oud zijn en hebben ouderlijke toestemming nodig als ze nog geen 18 jaar zijn. SEN-accounts zijn onderworpen aan de Algemene Servicevoorwaarden van SEN. Toegang tot de PlaystationPlus content/services waarop deze voucher met code betrekking heeft, is onderworpen aan de Sony Entertainment Network (SEN) Algemene Servicevoorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden voor software en aan eventuele specifieke aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de content/services die via het abonnement beschikbaar zijn. PlaystationPlus content/services zijn afhankelijk van de leeftijd van de abonnee. Online functies van specifieke spellen kunnen na redelijke kennisgeving worden beëindigd - eu.playstation.com/gameservers. Beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Indien u deze voorwaarden niet wilt aanvaarden, koop deze voucher met code dan niet. Uw abonnement wordt automatisch verlengd na afloop van de abonnementsperiode in overeenstemming met Algemene Servicevoorwaarden van SEN. Als u een sub-account heeft, dient u toestemming aan de master-accounthouder te verkrijgen alvorens deze voucher met code in te lossen. Een Playstation 3, PlaystationVita, Playstation 4-systeem of ander compatibel Sony-systeem is vereist alsmede een breedbandinternetverbinding. De gebruiker is verantwoordelijk voor de kosten van de internetverbinding. Deze voucher met code is niet in te lossen voor contant geld en kan niet doorverkocht of anderszins ingelost worden. Hij wordt niet vervangen bij diefstal, of ander gebruik zonder uw toestemming en kan slechts eenmalig gebruikt worden. Hij verloopt 12 maanden na aankoopdatum. Ga voor de volledige voorwaarden naar sonyentertainmentnetwork.com/legal.

 

Verzilveren:

1. Maak je eigen Sony Entertainment Network Account aan op: eu.playstation.com/registration.

2. Meld je aan voor de Playstation Store of de Online Winkel.

3. Selecteer de optie codes inlossen.

4. Voer de twaalfcijferige voucher code in en selecteer doorgaan.

 


Voorwaarden Spotify Gift Card €10/€30

Door gebruik te maken van deze kaart en bijbehorende PIN stemt u in met het volgende:

1. Deze kaart en PIN kunnen uitsluitend worden verzilverd in Nederland, kunnen niet worden ingewisseld voor geld en niet worden geretourneerd of doorverkocht. 2. Om de PIN te verzilveren dient u zich als Spotify-lid te registreren en ten minste 13 jaar oud te zijn. 3. De kaart en PIN kunnen worden verzilverd voor een keuze uit Spotify Premium of Spotify Unlimited op www.spotify.com/redeem of in uw Spotify-account als u al Spotify-lid bent.4. De waarde van de kaart beperkt als volgt waarvoor de PIN kan worden verzilverd: i) €10,- 1 maand Spotify Premium of 2 maanden Spotify Unlimited. ii) €30,- 3 maanden Spotify Premium of 6 maanden Spotify Unlimited. iii) €60,- 6 maanden Spotify Premium of 12 maanden Spotify Unlimited. 5. De PIN dient binnen 12 maanden na de aankoopdatum te worden verzilverd. 6. Gebruik van de Spotify Service is onderworpen aan alle van toepassing zijnde Spotify-voorwaarden die je dient te accepteren om de PIN te kunnen verzilveren om de Spotify Service te gebruiken, zie www.spotify.com. 7. De volledige waarde van deze kaart wordt afgetrokken bij verzilvering van de PIN. Er zijn geen oplopende kortingen toegestaan en er wordt geen wisselgeld gegeven. 8. Deze kaart, PIN en de Spotify Service worden geleverd door Spotify Spotify Nederland B.V., registratienummer 34388788. Fastcard is een geregistreerd handelsmerk van InCommm. U.S. Patent No. 7,579,439. 

 

Verzilveren:

Ga naar spotify.com/redeem om een Spotify-service te kiezen.


Voorwaarden Steam €20

Om deze Steam-cadeaukaart te kunnen gebruiken, dien je een Steam-account aan te maken en akkoord te gaan met de voorwaarden die zijn beschreven in de Steam Subscriber Agreement, beschikbaar op www.steampowered.com/subscriber_agreement. Voor sommige games geldt een leeftijdsbeperking. Controleer games op leeftijdsbeperkingen voordat je Steam-cadeaukaarttegoed uitgeeft. De beschikbaarheid en prijzen van games zijn afhankelijk van het moment van downloaden. Gegevensverzameling en -gebruik zijn onderworpen aan het privacybeleid van Valve S.a.r.l.: http://store.steampowered.com/privacy_agreement. Deze cadeaukaart is niet inwisselbaar voor geld en mag niet worden doorverkocht. Deze kaart is jouw verantwoordelijkheid: de kaart wordt niet vervangen bij verlies, diefstal of beschadiging. Deze kaart wordt uitgegeven door Valve S.a.r.l. in de EU. De verkoper  fungeert als tussenpersoon voor Valve S.a.r.l. bij het uitgeven van de kaarten. deze voorwaarden hebben geen invloed op je wettelijke rechten. Voor het gebruik van deze kaart is internettoegang vereist. Bezoek www.steampowered.com voor de systeemvereisten van Steam en de op Steam beschikbare applicaties en games. Copyright Valve Corporation. Alle rechten voorbehouden. Steam is een (geregistreerd) handelsmerk van Valve Corporation.

 

Verzilveren:

1. Als je Steam al hebt, ga naar de Bibliotheek-tab en klik op ‘+ Game toevoegen…’ onderaan de pagina om een product op Steam te activeren.

2. Bezoek anders www.steampowered.com/wallet.

3. Vul de verkregen portemonneecode in en volg de instructies.

4. Het bedrag wordt bijgeschreven op je account en is meteen klaar voor gebruik. Veel plezier!


Voorwaarden XBOX Gift Card €10

Zodra de kaart is verzilverd via je Microsoft-account in België of Nederland, wordt de volledige waarde van de code toegepast en kan de kaart worden gebruikt voor in aanmerking komende producten (er gelden uitzonderingen) die je rechtstreeks kunt kopen bij geselecteerde digitale Microsoft-winkels. In aanmerking komende producten en de prijzen verschillen per regio, apparaat en in de loop van de tijd. Geografische beperkingen, land- en saldobeperkingen, belastingen, en kosten voor internetverbinding kunnen van toepassing zijn. Voor sommige content zijn betaalde abonnementen vereist. Je moet 13 jaar of ouder zijn. Behalve waar vereist bij de wet, kunnen codes niet worden verzilverd of ingewisseld voor contanten en zijn ze niet herlaadbaar of restitueerbaar. Als je een nieuw Microsoft-account wilt aanmaken of de volledige voorwaarden wilt lezen (welke zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd) ga je naar microsoft.com/cardterms. Ongeldig daar waar verboden of beperkt bij de wet. Kaarten en codes uitgegeven door Copyright Microsoft Corp, een Washington Corporation, en/of zijn dochterondernemingen.

 

Verzilveren:

Online Xbox Gift Card inwisselen:

1. Ga naar microsoft.com/redeem

2. Meld je aan met jouw Microsoft-account.

3. Selecteer ‘Inwisselen’.

4. Voer de code van 25 tekens in en klik op ‘Bevestigen’.

 

Code inwisselen op de Xbox One:

1. Meld je aan bij Xbox live met jouw account.

2. Ga op het scherm ‘Home’ naar rechts naar ‘Store’.

3. Selecteer ‘Gebruik een code’ onder ‘Games’.

4. Selecteer ‘De code van 25 tekens invoeren’.

5. Voer de code in en selecteer ‘Gereed/Bevestigen’.

 

Code inwisselen op de Xbox360:

1. Meld je aan bij Xbox live met jouw account.

2. Druk op de ‘Guide’-knop op jouw controller.

3. Selecteer ‘Games en apps’ en selecteer ‘Code inwisselen’.

 

4. Voer de code van 25 tekens in en selecteer ‘Gereed’.

 


Algemene informatie

Primera Heerlerheide

Wannerstraat 15-17

6413 EV Heerlen

045-5222949 

KvK-nummer: 14043479

BTW-identificatienummer: NL802551750B02


Openingstijden

Maandag: gesloten

Dinsdag: 09:00 uur tot 18:00 uur

Woensdag: 09:00 uur tot 18:00 uur

Donderdag: 09:00 uur tot 18:00 uur

Vrijdag: 09:00 uur tot 18:00 uur

Zaterdag: 08:30 uur tot 17:00 uur

Zondag: gesloten